Bijlage 5.  Competitiebeleid

Doelstelling

Het doel van de competitie is het spelpeil door de leden van de vereniging te verhogen in de breedste zin van het woord. Dit alles zoals bedoeld in artikel 3 van de statuten van R.T.C.

 • Gestreefd moet worden naar tennis “op niveau”
 • Indeling volgens de regels van de K.N.L.T.B.
 • Alle teams zijn het visitekaartje van R.T.C.

Teamindeling

De door de K.N.L.T.B. gehanteerde richtlijnen m.b.t. de baancapaciteit bepaalt het maximum aantal in te schrijven teams (1 1/3 baan per team).

De T.C. en J.C. zijn verantwoordelijk voor een gelijkmatige verdeling tussen jeugd/dames/heren/mixed teams, tevens voor een evenwichtige verdeling van de competitieteams op de speeldagen.

Aangezien er op bepaalde speeldagen zeer veel animo is om competitie te spelen (m.n. de vrijdagavond) wordt geprobeerd om in overleg met de K.N.L.T.B. extra teams te plaatsen. Indien dit niet mogelijk is, zal er geloot worden, en wel op de hier beschreven wijze. De T.C. maakt een eerste indeling van de teams, op basis van de criteria, vermeld in artikel 3. Als blijkt dat er teveel teams op een speeldag/avond zijn, zal worden geloot tussen de teams die op die dag/avond zouden willen spelen. Het team of de teams die uitgeloot worden voor die dag/avond, zullen in overleg met de T.C. op een andere dag ingedeeld worden om competitie te spelen. Dit kan zowel als team of als individuele speler, afhankelijk van de mogelijkheden van de competitiesoorten en mogelijkheden en voorkeuren van de spelers.

De spelers van het team dat uitgeloot is voor het betreffende jaar, zullen het jaar daarop voorrang krijgen om te spelen op de speeldag/avond waarvoor ze het jaar daarvoor uitgeloot waren. Dit houdt echter niet in dat ze dan automatisch als team bij elkaar blijven. Mocht een speler het volgende jaar in een ander team zitten, dat uitgeloot wordt, dan zal de individuele speler bij een ander team ingedeeld worden. Op deze manier zal deze speler het jaar na uitloting mogen spelen op zijn/haar voorkeursavond/dag.

Personen die uitgeloot zijn, zijn alleen in het jaar volgende op de uitloting, verzekerd van deelname aan de competitie op een betreffende speeldag/avond. Hierna doen ze dus weer gewoon mee met loting.

 

Inschrijving

 • Inschrijving aan de K.N.L.T.B.-competitie is voor ieder lid mogelijk. De T.C. heeft echter wel een adviserende en sturende rol hierbij. Zij kunnen een individu aanraden om niet mee te doen, op grond van een aantal criteria. Deze criteria zijn: prestaties in het verleden (tijdens toernooien, competitie van afgelopen jaar, e.d.), aanwezigheid tijdens de competitiedagen in de afgelopen jaren en speelsterkte. Het uitsluiten van een persoon uit de competitie is in principe een taak van de T.C. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat dit een weloverwogen en goed beargumenteerde keuze is. Er zal altijd contact opgenomen worden met desbetreffende personen, alvorens een definitief besluit te nemen.
 • Inschrijving dient individueel te geschieden maar er kan een voorkeur opgegeven worden voor medespelers. Bij het opgeven van voorkeur voor medespelers kunnen maximaal 5 namen opgegeven worden. Kanttekening die hierbij geplaatst wordt is dat leden elkaar hierover benaderen voordat ze hun inschrijfformulier inleveren zodat er meer duidelijkheid ontstaat wie er allemaal bij elkaar in een team zouden willen.
 • Het opgeven van een tweede keuze voor competitievorm bij het inschrijven voor de competitie is optioneel. De tweede keuze dient wel een andere dag te zijn dan de eerste keuze. Indien de eerste of tweede keuze niet gehonoreerd kan worden zal door de T.C. contact opgenomen worden met de desbetreffende persoon/personen.
 • De verschillende competitievormen die thans bekend zijn, worden vermeld op een bijlage.
 • Jeugdleden hoeven geen voorkeur voor de competitievorm of medespelers op te geven. De J.C. bepaalt de samenstelling en spelvorm van de teams bij de jeugd.

De beslissing m.b.t. de samenstelling en indeling van de teams ligt bij de TC/JC. De volgende criteria gelden:

 1. cumulatie van voorkeuren van de inschrijvers voor dat team
 2. individuele speelsterkte (K.N.L.T.B.)
 3. de klasse waarin het team wordt ingedeeld
 4. individuele beschikbaarheid, ervan uitgaande dat iedere speler/speelster alle competitiedagen beschikbaar is
 5. een competitieteam bestaat uit maximaal 6 personen.

Indien na de gebruikelijke toedeling (indeling op teamvoorkeursbasis) er nog personen zijn die vanwege het maximale aantal van 6 personen per team nog niet ingedeeld kunnen worden, wordt de volgende procedure door de TC toegepast:

 • bepalen geschikt team(s), (in overweging nemend de voorkeur en sterkte van de betreffende persoon), waaraan deze persoon kan worden toegevoegd.
 •  benaderen van deze teams om vast te stellen of deze persoon toegevoegd kan worden.
 • bij afwijzing door de teams zal een loting plaatsvinden waarbij alle teamleden van de bewuste teams en de betreffende persoon zullen deelnemen.
 • De rechten tot vrijstelling van uitlotingen worden separaat toegepast voor de voorjaarscompetitie als ook voor de najaar- als wintercompetitie.
 • Als er in het opvolgende jaar geen loting is, dan schuift het recht 1 jaar extra op.
 • De verzekering tot deelname na uitloting geldt alleen als meer dat 60% van het voorheen uitgelote team nog aanwezig is voor de volgende loting.

Noot: bovenstaand geldt voor 1 tot 3 personen, bij 4 of meer zal getracht worden een nieuw team te formeren.

 1. een team dat bestaat uit 5 of meer personen wordt geacht geen invallers nodig te hebben

Invallers

Indien toch een invaller nodig is in een team, kan door de captain zelf contact opgenomen worden met een invaller. Dit kan onder andere gedaan worden aan de hand van een voor de competitie uitgereikte lijst met reservespelers. Als er een invaller gevonden is, dient altijd terugkoppeling plaats te vinden aan de competitieleid(st)er.

Een persoon kan zich inschrijven als invaller. Als iemand zich hiervoor opgeeft, wordt gevraagd om ook de dag(en) waarop men kan en wil spelen, aan te geven op het inschrijfformulier.

 Jeugdleden

Deelname van jeugdleden aan de landelijke seniorencompetitie zal in overleg geschieden tussen de TC en JC.

Wedstrijdballen voor senioren

De wedstrijdballen worden bij het uitreiken van de competitiebescheiden overgedragen aan de captain van het team. In inschrijfgeld voor de competitie zijn de kosten voor de KNLTB en de wedstrijdballen begrepen..

Na afloop van de competitie hoeven de blikken niet meer te worden ingeleverd bij de TC, maar blijven deze eigendom van het betreffende team.

Inschrijfgeld

Het verschuldigde inschrijfgeld voor competitiedeelname is inclusief de kosten van de KNLTB en de wedstrijdballen en zal geïncasseerd worden via de jaarlijkse contributie.

Wedstrijdverslagen

Van ieder team wordt verwacht dat zij minimaal 1 keer een wedstrijdverslag plaatsen in dropshot/website. Dit ter bevordering van de communicatie naar de overige leden.

Captains

Na definitieve samenstelling van de teams wijzen de leden van een team een captain aan. Deze captain informeert zijn/haar teamgenoten m.b.t. de ontvangen richtlijnen.

Daarnaast heeft de captain een signalerende functie voor de T.C. Dit houdt in dat de captain gedurende de competitie bijhoudt, hoe vaak een speler uit zijn/haar team afwezig is en wat hiervan de reden was. Op deze manier krijgt de T.C. een beter overzicht van aanwezigheid tijdens de speeldagen. Op grond van deze gegevens kan, uitgaande van het gestelde in artikel 3, besloten worden om een speler het jaar daarop niet meer op te stellen voor  de competitie.

 

Richtlijnen

Captains van de competitieteams zullen voor aanvang van de competitie richtlijnen ontvangen omtrent de wedstrijdformulieren, bijdragen, enz.

Terugtrekken uit competitie

Na de definitieve indeling van de teams kan men zich in principe niet meer terugtrekken.

Gezien de boeteclausule ingebouwd door de K.N.L.T.B. geldt het volgende:

Versie 11-10-2022